2014. február 5., szerda

Kiskereskedelmi különadó (Hervis kontra NAV) - C-385/12 (05/02/2014)

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül a kiskereskedelmi különadó a más tagállamokban székhellyel rendelkező társaságokhoz kapcsolt vállalkozásokat illetően

C-385/12 (05/02/2014) ügy - Európai Unió Bírósága
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint az Európai Bíróság döntése megerősíti a magyar álláspontot, amely szerint a kiskereskedelmi különadó nem valósított meg diszkriminációt a különböző értékesítési formák között. Az ítélet nyitva hagyja ugyanakkor azt a kérdést, hogy a kapcsolt vállalakozások esetében sértheti-e az uniós jogot az ágazati különadó árbevétel-összeszámítási szabálya.

A Hervis Magyarországon „Hervis Sport” név alatt sporteszközöket értékesítő üzleteket működtet. Közvetlen versenytársai a „Décathlon”, az „Intersport” és az „SPG Sportcikk” üzletláncok.  A Hervis jogi személy, a SPAR Österreichische Warenhandels AG (a továbbiakban: SPAR) leányvállalata. A Hervis a különadóról szóló törvény 7. §alapján a SPAR‑csoport részét képezi. E jogcímen köteles a saját árbevétele arányában megfizetni az e csoporthoz tartozó valamennyi vállalkozás által – a Magyarországon elért teljes árbevételük alapján – fizetendő különadó egy részét. A különadó erősen progresszív adómértékének e csoport teljes árbevételére történő alkalmazása folytán a Hervist egyértelműen magasabb átlagos adómérték terheli annál, mint amely a kizárólag a saját üzletei árbevételéből álló adóalap szerint alkalmazandó lenne. A Hervis álláspontja szerint a versenytársaiként fellépő magyar üzletláncok által fizetendő adót az utóbbi alapon számítják, mivel azok nagyrészt franchise-rendszerben működő, jogi személyiséggel rendelkező, és nem vállalatcsoportba tartozó boltokból állnak. A Hervis ebből arra következtet, hogy az ilyen rendszer, mivel arra vezet, hogy súlyosabban adóztatja a különadó alá tartozó azon jogi személyeket, amelyek az 1996. évi LXXXI. törvény értelmében külföldi illetőségű társaságokhoz kapcsolt vállalkozások, sérti az EUMSZ 18., az EUMSZ 49–EUMSZ 55., az EUMSZ 65. és az EUMSZ 110. cikket, továbbá tiltott állami támogatásnak minősül. Mivel az adóhatóság elutasította a Hervis arra irányuló kérelmét, hogy a 2010. év vonatkozásában mentesítse a különadó alól, a Hervis annak megállapítását kérte a közigazgatási perben eljáró Székesfehérvári Törvényszéktől, hogy a különadóról szóló törvény rendelkezései ellentétesek az uniós joggal. E körülmények között a Székesfehérvári Törvényszék felfüggesztette az eljárást, és a következő kérdést terjesztette előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé:

„Az [EUM]‑Szerződésnek [a hátrányos megkülönböztetés tilalmának] általános […] elvét (EUMSZ 18. cikk és [EUMSZ] 26. cikk), a letelepedés szabadságának elvét (EUMSZ 49. cikk), az egyenlő elbánásban részesülés elvét (EUMSZ 54. cikk), az [EUMSZ] 54. cikk értelmében vett társaságok tőkéjében való egyenlő részesedés elvét (EUMSZ 55. cikk), a szolgáltatások szabadsága elvét (56. cikk), a tőke szabad mozgásának elvét (EUMSZ 63. és [EUMSZ] 65. cikk) és a vállalkozásokra egyenlő adó kivetés[ének] elvét (EUMSZ 110. cikk) szabályozó rendelkezéseivel összeegyeztethető‑e, hogy a bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózónak különadót kell fizetnie az 500 millió [forintot] meghaladó éves nettó árbevétele után?
A Bíróság szerint az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok nemcsak a társaságok székhelye alapján történő nyílt hátrányos megkülönböztetést tiltják, hanem az ilyen megkülönböztetés olyan rejtett formáit is, amelyek egyéb elhatárolási szempontok alkalmazása révén ténylegesen ugyanahhoz az eredményhez vezetnek (lásd analógia útján különösen a C‑279/93. sz. Schumacker‑ügyben 1995. február 14‑én hozott ítélet [EBHT 1995., I‑225. o.] 26. pontját, a C‑383/05. sz. Talotta‑ügyben 2007. március 22‑én hozott ítélet [EBHT 2007., I‑2555. o.] 17. pontját és a C‑440/08. sz. Gielen‑ügyben 2010. március 18‑án hozott ítélet [EBHT 2010., I‑2323. o.] 37. pontját).
Az alapügyben szóban forgó jogszabály többek között olyan szempontot ír elő, amely elhatárolja egymástól egyrészről a különadó azon alanyait, amelyek az alkalmazandó nemzeti jogszabály értelmében valamely csoporton belül más társaságokhoz kapcsolódnak, másrészről pedig azon adóalanyokat, amelyek nem képezik vállalatcsoport részét.
Ezen elhatárolási szempont nem teremt közvetlen hátrányos megkülönböztetést, mivel a bolti kiskereskedelemre vonatkozó különadót az e tevékenységet Magyarországon folytató valamennyi társaság esetében azonos feltételek mellett vetik ki. Mindazonáltal e szempont azzal a hatással jár, hogy hátrányos helyzetbe hozza a valamely csoporton belül más társaságokhoz kapcsolt jogi személyeket azokkal a jogi személyekkel szemben, amelyek nem képezik ilyen vállalatcsoport részét. Mindezt a különadó két sajátosságának kombinációja magyarázza.
Egyrészről az említett adó mértéke az árbevétel függvényében igen erősen progresszív, különösen a felső adósávban. Ily módon az adómérték 500 millió és 30 milliárd HUF között 0,1%, 30 milliárd és 100 milliárd HUF között 0,4%, 100 milliárd HUF fölött pedig 2,5%.
Másrészről e mérték a vállalatcsoportba tartozó adóalanyok esetében azon adóalapra alkalmazandó, amely a csoporthoz kapcsolt valamennyi adóalany összevont árbevételéből áll (azt megelőzően, hogy a teljes adóösszeget az egyes adóalanyok árbevétele alapján szétosztanák), míg az olyan jogi személyek esetében, mint a független franchise‑jogosultak, az adóalany elkülönülten vett árbevételére korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy a vállalatcsoportba tartozó adóalanyokat fiktív árbevétel alapján adóztatják.
A Hervis, az osztrák kormány és az Európai Bizottság azt állítja, hogy az EUMSZ 49. és az EUMSZ 54. cikkel ellentétes az ilyen eltérő bánásmód, amely de iure a forgalom szintjének látszólag objektív elhatárolási szempontján alapul, viszont de facto hátrányos helyzetbe hozza azon anyavállalatok leányvállalatait, amelyek más tagállamban rendelkeznek székhellyel, tekintettel a kiskereskedelemnek a magyar piacon kialakult szerkezetére, és különösen arra a körülményre, hogy az ilyen társaságokhoz tartozó kiskereskedelmi üzleteket általában – mint a Hervis esetében is – leányvállalatként működtetik.
Amennyiben bizonyított, hogy az érintett tagállam bolti kiskereskedelmi piacán a vállalatcsoportba tartozó és a különadó legfelső adósávjába eső adóalanyok többnyire más tagállamban székhellyel rendelkező társaságoknak – a nemzeti jogszabály értelmében – kapcsolt vállalkozásai, a különadó erősen progresszív adómértékének az összevont árbevételből álló adóalapra történő alkalmazása különösen azzal a veszéllyel jár, hogy hátrányosan érinti a más tagállamban székhellyel rendelkező társaságok kapcsolt vállalkozásait.
A jogszabálynoha a társaságokat nem különbözteti meg formálisan székhelyük szerint, az EUMSZ 49. és az EUMSZ 54. cikk értelmében a társaságok székhelyén alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetést vezet be (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Gielen‑ügyben hozott ítélet 48. pontját).
Az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy az ilyen korlátozás csak akkor engedhető meg, ha azt közérdeken alapuló kényszerítő indok igazolja. Azonban ebben az esetben is szükséges, hogy az alkalmas legyen az elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és ne lépje túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket (a C‑371/10. sz. National Grid Indus ügyben 2011. november 29‑én hozott ítélet [EBHT 2011., I‑12273. o.] 42. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
 
A magyar kormány sem írásbeli észrevételeiben, sem a tárgyaláson nem hivatkozott olyan közérdekű okra, amely adott esetben alkalmas lenne az olyan szabályozás igazolására, mint amelyről az alapügyben is szó van.
Az ilyen szabályozás igazolása érdekében sem az ország gazdaságának védelmére (lásd ebben az értelemben a C‑35/98. sz. Verkooijen‑ügyben 2000. június 6‑án hozott ítélet [EBHT 2000., I‑4071. o.] 47. és 48. pontját), sem pedig a költségvetési egyensúlynak az adóbevételek növelésével történő helyreállítására (lásd ebben az értelemben a C‑436/00. sz., X és Y ügyben 2002. november 21‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑10829. o.] 50. pontját) nem lehet érvényesen hivatkozni.
 
Az EUMSZ 49. és az EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a bolti kiskereskedelem árbevételére kivetett adóra vonatkozó olyan tagállami jogszabály, amely e jogszabály értelmében kapcsolt vállalkozásnak minősülő, vállalatcsoportba tartozó adóalanyokat arra kötelezi, hogy árbevételüket egy erősen progresszív adómérték alkalmazása keretében adják össze, majd az így kapott adóösszeget egymás között valós árbevételük arányában osszák szét, amennyiben – és ennek ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata – a vállalatcsoportba tartozó és a különadó legfelső adósávjába eső adóalanyok többnyire más tagállamban székhellyel rendelkező társaságok kapcsolt vállalkozásai.

2014. február 3., hétfő

Illetéktörvény változások 2014

A honlap Illeték 2014 mappájában találhatóak a 2014. január 1-től hatályos illetékmértékek. A 2014. január1-től hatályba lépett, új változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

A házastársak közötti ajándékozás és a házastársak közötti vagyonátruházás illetékmentessé vált. A házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés is mentesül az illetékteher alól. (Itv. 17.§ (1) v) és p) 26.§ (1) z))

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni. Illetékmentes ugyanakkor a termőföld megszerzése ajándékozás útján, ha azt az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként adják. A mentességre való jogosultságot az ajándékozottnak kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatóságnál kell benyújtania vagy az ingatlanügyi hatósághoz benyújtandó ajándékozási szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot az ajándékozási szerződés másolatával az ingatlanügyi hatóság továbbítja az állami adóhatóságnak. (Itv. 17.§ (3))

Termőföldnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi, visszteher ellenében történő megszerzése, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számítva 5 évig nem idegeníti el - ide nem értve a kisajátítást, a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő elidegenítést és a birtokösszevonási célú önkéntes földcserét -, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. (Itv. 26.§ (1) p)

A gazdálkodó szervezetek közötti ingyenes eszközátadás, követelés-elengedés és tartozásátvállalás ajándékozásiilleték-mentességének feltételei szigorodtak. A mentességet nem lehet alkalmazni, ha a szerző felet olyan államban jegyezték be, amelyben a társasági adó mértéke vagy az effektív adókulcs nem éri el a 10 százalékot, vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10 százalékos mértékű adó.

Ennek megfelelően továbbra is mentes az ajándékozási illeték alól az Itv. 18. § (2) alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése. A mentesség azonban csak akkor vehető igénybe, ha a vagyonszerzőnek - nyilatkozata szerint - nem olyan külföldi államban van székhelye vagy illetősége
a) amelyben a vagyonszerző által az adóévre fizetendő társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy
b) amelynek jogszabályai szerint - nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén - a társasági adónak megfelelő adó mértéke, több adómérték esetén a legkisebb adómérték nem éri el a 10 százalékot vagy
c) amelynek jogszabályai szerint a vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10 százalékos mértéket elérő adó. (Itv. 17. §. (4))

Ugyanezen szigorítás lesz érvényes a kedvezményezett részesedéscsere, átalakulás, eszközátruházás keretében történő átruházás, továbbá ingatlan és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban meglévő részesedés kapcsolt vállalkozások közötti átruházását megillető visszterhes vagyonátruházási illeték mentességével kapcsolatban is. (Itv. 26.§ (20))

Az első lakástulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illeték pótlékmentes részletfizetésére vonatkozó feltételek közül kikerült az életkorra vonatkozó megkötés (a korábbi szabályozás szerint csak 35 év alatt lehet igénybe venni a pótlékmentes részletfizetést) A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére - a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra - havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. (Itv. 26.§ (15))

2013. október 8., kedd

Átháríthatják-e a pénzügyi szervezetek a tranzakciós illetéket?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint nincs törvényi tiltás arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi szervezetek díj-, jutalék- vagy költségemelés formájában áthárítsák az illetéket az ügyfelekre. Díjmódosításkor azonban szigorú jogszabályi feltételeket kell figyelembe venniük, és az emelés mértéke nem haladhatja meg az illeték mértékét.

Az illeték ügyfélre történő áthárítása a következő esetekben felel meg a jogszabályoknak:
A pénzügyi szervezet
a) a szerződés külön pontjában konkrétan felsorolja azokat a feltételeket, amelyek valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult a díjemelésre (például az illeték áthárításánál: a jogszabályok változása vagy új közteher bevezetése);
b) nem vezet be új díjat a hatályban lévő szrződésben;
c) nem változtatja meg a díjszámítási módot a hatályban lévő szerződésben;
d) a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal írásban értesíti a módosításról az ügyfelet;
e) a módosítást a hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi (ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, honlapján);
f) a hirdetményben tájékoztatja az ügyfeleket, hogy melyik díj és milyen mértékben/összegben változik, továbbá a módosítás okáról (például: illetékfizetési kötelezettsége a pénzügyi szervezetnek).
 A pénzügyi szervezet az ügyfél felé csak olyan díjat, költséget számíthat fel a pénzforgalmi típusú tranzakciókkal (például átutalás számláról, bankkártyával készpénzfelvétel) kapcsolatban, amelyet a felek rögzítettek a szerződésben, vagy a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokban (például üzletszabályzat, általános szerződési feltételek, kondíciós lista, hirdetmény stb.). Ezeken felül új díj nem vezethető be a hatályban lévő szerződésben.

A díjakat alapvetően háromféle módon lehet meghatározni: 

- fix összegben (például: 10 Ft/tranzakció), 
- százalékos mértékben (például: 0,3 %), vagy 
- a kettő kombinációjával (0,3 % +10 Ft). 

Ezek a díjak számítási módját jelentik, melyet a pénzügyi szervezet a szerződés fennállása alatt nem változtathat meg.

A díjmódosításról annak hatálybalépése előtt két hónappal kell tájékoztatni az ügyfelet, papíron vagy más tartós adathordozón keresztül.  A tájékoztatás legjellemzőbb módja, hogy a havonta kiküldésre kerülő számlaforgalmi kivonatban közli a szolgáltató a módosítást.

Ezen kívül, legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépése előtt a pénzügyi szolgáltatónak közzé kell tennie az erről szóló hirdetményét. 

Az ügyfél – a módosítás hatálybalépése előtti napig – jogosult a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Erről a pénzügyi szolgáltató köteles az ügyfelet tájékoztatni.

A felmondást írásban kell közölni.

Forrás: www.felugyelet.mnb.hu, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény


A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény 2013. január 1-e óta életbe lépett módosításai

Korábban szó volt a pénzügyi tranzakciós illetékekről. 
2013. január óta a törvény szövege pontosításra került, illetve 2013. augusztus 1-ét követően az illeték mértéke is emelkedett. Az alábbiakban a törvény hatályos szövegéről szóló - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - összefoglaló olvasható. 


1. A törvény hatálya

A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező
 • pénzforgalmi szolgáltatóra,
 • pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, valamint
 • a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre
terjed ki.

Pénzforgalmi szolgáltatónak minősül a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény és a kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. A Magyar Nemzeti Bankra – habár pénzforgalmi szolgáltatónak minősül – nem terjed ki a törvény hatálya.

Pénzváltási tevékenységnek minősül a külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében.

Kiemelt közvetítői tevékenységnek minősül a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is.

A pénzügyi tranzakciós illeték a pénzforgalmi szolgáltatókat, meghatározott tevékenységet végző hitelintézeteket, kiemelt közvetítőket terheli, így az ügyletben akár jogosulti, akár kötelezetti oldalon résztvevő magánszemélyeket, vállalkozókat, egyéb szervezeteket nem terheli adómegállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség.

2. A pénzügyi tranzakciós illeték tárgya, az illetékfizetési kötelezettség keletkezése

2.1 Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési műveletek közül: 
 • az átutalás,
 • a beszedés,
 • a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
 • a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés,
 • a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő útján (abban az esetben is, ha az nem a fizetési számla terhére történik),
 • a készpénzátutalás,
 • az okmányos meghitelezés (akkreditív),
 • a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása,
 • a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás  közvetítésre jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás,
 • a kölcsöntörlesztés,
 • a jutalék- és díjbevételek felszámítása,
 • továbbá minden olyan, az előzőekben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti [a továbbiakban: egyéb fizetési művelet].
Illetékkötelesek továbbá a kincstári számlavezetés körében – a 2.2. pont b)-l) alpontjában 
foglalt kincstári műveletek kivételével – az alábbiak: 
a) a költségvetési szerv saját számlája és szervezeti egységei számlái között végrehajtott 
fizetési művelet, 
b) a költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap számlája és szervezeti egységei 
számlái között történő és egyéb támogatási keret átvezetés, 
c) az azonos cégjegyzékszámú nonprofit gazdasági társaság központja és telephelyei 
számlái között végrehajtott fizetési művelet, 
d) a fejezeti jogosultsággal rendelkező, valamint fejezetet irányító költségvetési szerv 
nem korlátozott rendeltetésű fejezeti és intézményi számlái között végrehajtott fizetési 

művele

A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

Az illetékfizetési kötelezettség mindegyik esetben a fizetési művelet és a fizetési műveletnek nem minősülő ügylet teljesítésének napján keletkezik.

2.2 Nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:
(a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérő számlák között végrehajtott fizetési művelet, ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik (például azonos bankon belül az átvezetés a folyószámláról a megtakarítási számlára) vagy ha a terhelendő és a jóváírandó számla tulajdonosainak köre legalább részben azonos (például azonos bankon belüli átvezetés a házastársak közös rendelkezése alatt álló számláról a feleség számlájára
(b) az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési művelet, ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési műveletet abban az esetben,
- ha a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató – az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott – kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás nyújtja,
- vagy a pénzforgalmi szolgáltató és a befektetési szolgáltatást nyújtó fél ugyanazon, a Hpt. szerinti önkéntes intézményvédelmi alap tagja,
feltéve mindkét esetben, hogy a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik,
(c) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet,
(d) a Hpt.-ben meghatározott csoportfinanszírozás, feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti [csoportfinanszírozás (ún. cash pool) alatt azt a pénzügyi műveletet kell érteni, amit az anyavállalat a leányvállalatokkal, illetve a leányvállalatok egymás között, a likviditás biztosítása érdekében közösen hajtanak végre)
(e) a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, központi szerződő fél, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelet,
(f)  a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére a kincstár által megvalósított fizetési művelet (például a gyermekgondozási díj, a családtámogatások közül pedig a családi pótlék átutalása), továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képező kifizetésekkel kapcsolatos, kincstár által az Áht. 79. § (1) bekezdése alá tartozó körben végrehajtott fizetési művelet,
(g)  a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet, ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is,
(h) a korlátozott rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési művelet,
(i) a kincstárban vezetett, európai uniós támogatásokkal és elszámolásokkal, továbbá nemzetközi szervezetekkel történő elszámolással kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési művelet,
(j) az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint mentesített központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos fizetési művelet
(k) a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett nemzetgazdasági számlák és az azokhoz kapcsolódóan nyitható alszámlákon megvalósuló fizetési művelet,
(l)  a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett földgázpiacon és napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon, valamint a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek pénzügyi elszámolása során végrehajtott fizetési művelet,
(m) az átutalás, ha a terhelendő vagy jóváírandó számla a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló kormányrendelet szerint, veszélyhelyzet kezelése kapcsán, adománygyűjtés céljából létrehozott számla.3. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetésre kötelezettek köre, az illeték alapja, mértéke


Illeték tárgya
Illetékfizetésre kötelezett
Illeték alapja
Illeték mértéke
átutalás, beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számláját - a fizető fél saját vagy a 
kedvezményezett megbízása 
alapján - megterheli
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
készpénzátutalás
a készpénzátutalást teljesítő pénzforgalmi szolgáltató
az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
okmányos meghitelezés (akkreditív)
a nyitó pénzforgalmi szolgáltató
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját - a fizető fél saját vagy a 
kedvezményezett megbízása 
alapján - megterheli
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
készpénzfizetésre szóló csekk beváltása
a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli
0,2 %, de legfeljebb 6 ezer forint
egyéb fizetési művelet
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
kölcsöntörlesztés esetén
a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját megterheli
0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
jutalék- és díjbevételek esetén
a jutalék- és díj felszámítására jogosult pénzforgalmi szolgáltató
az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítő fizetési   eszközre tekintettel felszámít
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
pénzváltási tevékenység esetén
a fizetőeszköz útján történő eladást kezdeményező pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő
az eladott fizető eszköz összege
0,3 %, de legfeljebb 6 ezer forint
a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén
a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt - ennek hiányában a 
kedvezményezett részére 
átutalt  -összeg
0,3 %
készpénzkifizetés fizetési számláról, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján, ideértve azt is, ha a készpénzkifizetés a hitelkeret terhére történik
a pénzforgalmi szolgáltató, hitelkeret terhére történő készpénzkifizetés esetén az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fedezetéül szolgáló hitelkeretet rendelkezésre tartja
a kifizetett összeg
0,6 %, 

Abban az esetben, ha külföldi pénznemre szóló fizetési megbízásról, kölcsöntörlesztésről, jutalék- és díjbevétel felszámításáról vagy pénzváltási tevékenységről van szó, a táblázatban az„Illeték alapja” elnevezésű oszlopban meghatározott összeget az MNB által a teljesítési napra közétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A törvény garanciális szabályként tartalmazza azt is, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére kötelezett (kivéve a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő) a számlakivonaton tájékoztatnia kell ügyfelét az ügyfél fizetési számláján végrehajtott illetékköteles fizetési művelet után megállapított illeték összegéről.


Forrás: NAV, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. Törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény2013. szeptember 11., szerda

Az Európai Parlament a héten tárgyalja a jelzáloghitelezés kockázatainak mérséklését célzó intézkedéscsomagot

A tervezett szabályozás szerint az adósoknak alaposabb tájékoztatást kell kapniuk a jelzáloghitelek kockázatairól és azok hosszú távú pénzügyi következményeiről. Védettebbé válhatnak az árfolyamkockázattal szemben és nagyobb védelmet kapnak, ha nem tudják fizetni a részleteket. Az irányelv követelményeit hozzáigazítják ugyan az egyes országok jelzálog- és ingatlanpiaci sajátosságaihoz, ám a hitelfelvevőknek minden tagállamban egységesen meg kell kapniuk a tájékoztatást.  Az új jogszabály megköveteli, hogy az unióban jelzáloghitelt felvevőknek a különböző ajánlatokról egymással összehasonlítható információt kell kapniuk, és tisztában kell lenniük a hitel összes költségével és hosszú távú pénzügyi következményével. A hitelkonstrukciók feltételeinek figyelembe kell venniük a hitelt felvevő pénzügyi helyzetét és az előrelátható kedvező vagy kedvezőtlen kilátásokat.  A hiteligénylőnek emellett hétnapos gondolkodási időt kell majd adni a szerződés aláírása előtt, és biztosítani kell számára, hogy az aláírást követő egy héten belül visszaléphessen.  Végtörlesztés esetén a hitelező kártalanítást kaphat a tervezett, de elmaradt kamatjövedelem miatt, de nem fizettethet büntetést a végtörlesztővel. Az elfogadott szabályok értelmében a devizahitelt felvevőket a szerződés aláírása előtt figyelmeztetni kell arra, hogy havi törlesztő részleteik emelkedhetnek. A tagállamok lehetővé tehetik, hogy a jelzáloghiteles bizonyos feltételekkel és a hitelszerződésben lefektetett árfolyamon más pénznemre váltsa tartozását.

Forrás: www.europarl.europe.eu/news/en

2013. augusztus 29., csütörtök

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések


2013. július 1-vel módosultak a Ptk. pénzfizetésre vonatkozó szabályai. A módosításra a vonatkozó 2011/7/EU irányelvnek való megfelelés érdekében volt szükség. Újdonság, hogy a Ptk. megtámadhatóvá teszi a 60 napnál hosszabb fizetési határidőket, növeli a késedelmi kamat mértékét, és lehetővé teszi a behajtási költségek megtérítését.
 
A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló hivatkozott EU irányelvnek való megfelelés érdekében 2013. július 1-től hatályos legfontosabb változások az alábbiak:
 • a pénztartozásokat főszabályként 30 napon belül kell teljesíteni, ha a felek a szerződésben a teljesítés idejét nem határozták meg;
 • 30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, azonban főszabályként a fizetési határidő a 60 napot nem haladhatja meg. A 60 napot meghaladó fizetési határidőt az ellenkező bizonyításáig a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult gazdálkodó szervezet hátrányára eltérő szerződési feltételnek kell tekinteni. Az ilyen feltételt a jogosult megtámadhatja, ha pedig a tisztességtelen feltétel általános szerződési feltételként van rögzítve, megtámadhatják azt a kis- és középvállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó civil szervezetek is.
 • a késedelmi kamat mértéke növekszik, mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke;
 • fizetési késedelem esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelheti A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, annak összege azonban a kártérítésbe beszámít.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300034.TV
 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/mi0074_hu.htm

2013. július 9., kedd

Látvány-csapatsportok támogatása - a 2013-2014-es támogatási időszakra vonatkozó változások

2013. május 19-i hatállyal módosításra kerültek a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályai.

Az új szabályokat első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni azzal, hogy a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításait 2013. május 19-től kell alkalmazni.
 
A Tao. tv. módosítása értelmében a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó
a)  a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen (2012. március 1-jei hatállyal)
b)  támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, illetve – új előírásként – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint 
c) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napos, jogvesztő határidőn belül bejelentse.
 
A bejelentési kötelezettség 2013. július 1-től kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) tölthető le. Változás a korábbi szabályokhoz képest egyrészt, hogy a bejelentési határidő jogvesztő, elmulasztása esetén annak pótlására nincs lehetőség. Másrészt a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye nem vehető igénybe. 
 
2013. május 19-től a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történő benyújtására.

Szintén változott a szabályozás a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettség tekintetében (melyet az ellenőrző szervezet által ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani). Ezen kötelezettséget a korábbiaktól eltérően nem a támogatási összegen felül, hanem a támogatás összegéből kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is beleszámít.

A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a társasági adó alanya a sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni. 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.  
 
A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti mind elő-, mind utófinanszírozásnál.